Izjava o zaštiti osobnih podataka

UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

 

1. Općenite informacije:

UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

 

a) Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

Oreškovićeva 25

10 000 Zagreb

Tel: 01/6642-220

Adresa e-pošte za kontakt: upravitelj@upravitelj.hr

Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na adresu Upravitelj gradnja d.o.o., Oreškovićeva 25, Zagreb ili na upravitelj@upravitelj.hr

 

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

U skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. u određenim slučajevima, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

2. Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na zaposlenike, kandidate za posao, suvlasnike stambenih zgrada, ugovorne partnere, te osobe koje preko naše web stranice ostavljaju svoje osobne podatke, treće osobe koje se nalaze u prostorijama UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o., treće osobe kao pozivatelje, i to sveukupno sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podatke o obrazovanju, podatke o plaćama i kreditnim zaduženjima, podatke o zdravlju, podatke o zaposlenju, podatke o prethodnom radnom stažu, podatke o broju računa, kontakt podatke, e-mail adresa, podatak o vlasništvu nad nekretninom, videosnimka osobe, snimka glasa osobe.

 

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.  Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podaci o obrazovanju.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: podaci o zaposlenju, podaci o plaćama, podaci o kreditnim zaduženjima, e-mail adresa, kontakt broj,  podaci o broju računa.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka ispitanika prikupljenih sustavom videonadzora je legitimni interes, a sve u svrhu zaštite na radu, odnosno radi sigurnosti i zaštite radnika, zaštite trećih osoba koje se nalaze u prostorijama UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. i zaštite imovine i poslovanja UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka ispitanika prikupljenih snimanjem telefonskih razgovora je legitimni interes, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete usluge UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

Pravna osnova za obradu podataka o zdravlju je Zakon o zaštiti na radu, a sve u svrhu evidentiranja i obveza UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. u slučaju ozljede radnika na radu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja u UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedenu i životopisu odnosno motivacijskom pismu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka suvlasnika stambenih zgrada je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te potpisani međuvlasnički ugovori i ugovori o upravljanju stambenim zgradama. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, adresa, OIB, e-mail, podatak o vlasništvu nad nekretninom, podatak o broju računa s kojeg se poduzima plaćanje.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka koje obrađujemo u kontekstu suradnje s našim ugovornim partnerima je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, kontakt broj, e-mail adresa ugovornog partnera fizičke osobe, odnosno sve prethodno navedeno uz dodatni podatak o zaposlenju kontakt osoba u tvrtkama pravnim osobama ugovornim partnerima.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih na našoj web stranici u rubrici Kontakt je dobrovoljna privola, a podaci se prikupljaju u svrhu dostave odgovora na upit. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime i e-mail.

 

4. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Osobne podatke radnika dostavljati ćemo samo ovlaštenim primateljima podataka, i to: Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve u cilju poštivanja pravnih obveza određenim posebnim propisima. Ujedno, osobni podaci će se dostavljati policiji, sudovima, Poreznoj upravi, nadležnom državnom odvjetništvu, inspektoru rada i drugim ovlaštenim primateljima čije ovlaštenje na obradu osobnih podataka proizlazi iz zakonskih i/ili drugih pravnih propisa. Osobni podaci radnika dostavljati će se i nadležnim tijelima u okviru naše pravne obveze za upućivanjem radnika na određene zdravstvene preglede. Osobni podaci dostavljati će se i trgovačkim društvima s kojima imamo sklopljene ugovore za obavljanje poslova zaštite na radu, obavljanje računovodstvenih poslova, obavljanje informatičkih poslova, s tim da s citiranim trgovačkim društvima imamo sklopljene ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. U svim drugim slučajevima, proslijediti ćemo trećim osobama osobne podatke radnika, samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja,  i to samo ako procijenimo da obveza dostave podataka ima prevagu nad obvezom čuvanja tajnosti osobnih podataka radnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koji se traže. Osobni podaci dostupni kroz sadržaj ugovora s dobavljačima odnosno kroz sadržaj ugovora s kupcima mogu biti dostupni pružateljima informatičkih i računovodstvenih usluga, no s istima smo sklopili ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

5. Iznošenje u treće zemlje:

Osobni podaci se u pravilu ne iznose izvan prostora Europske unije. U slučaju prijenosa u treće zemlje poduzeti će se odgovarajuće zaštitne mjere i to tako da će između svih tvrtki angažiranih u zajedničkoj gospodarskoj aktivnosti sklopiti odgovarajući ugovori i primijeniti mehanizmi zaštite iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

6. Razdoblje čuvanja:

Osobne podatke zaposlenika koje prikupljamo temeljem Zakona o radu, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Zakona o zaštiti na radu dužni smo čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Osobne podatke kandidata za posao čuvamo sve do okončanja natječaja. Osobne podatke suvlasnika stambenih zgrada, a koji se nalaze u knjigovodstvenim ispravama i financijskim izvješćima dužni smo čuvati 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. Ugovori (međuvlasnički, ugovor o upravljanju) čuvaju se do isteka trajanja istih, osim u slučaju sudskih ili drugih sporova ili nenaplaćenih potraživanja po bilo kojoj osnovi. Osobne podatke koje obrađujemo temeljem ugovora s ugovornim partnerima obrađujemo do urednog ispunjenja prava i obveza iz istih ugovora. U slučaju neurednog ispunjenja ugovora, iste podatke obrađujemo sve do okončanja sporova u vezi prisilnog ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa.  Osobne podatke prikupljene na našoj web stranici u rubrici Kontakt čuvamo sve do dostave odgovora na postavljeni upit. Osobne podatke prikupljene sustavom videonadzora čuvamo 20-40 dana od dana nastanka snimke, a nakon toga se snimke automatski brišu. Osobne podatke prikupljene snimanjem telefonskih razgovora čuvamo 12 mjeseci od dana nastanka snimke, a nakon toga se snimke automatski brišu.

 

7. Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim zaposlenicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni dati. Potencijalnim zaposlenicima jednako tako ukazujemo da je u  svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Suvlasnicima stambenih zgrada kojima upravljamo na transaparentan način ukazujemo na obradu njihovih osobnih podataka.

Naši ugovorni partneri dužni su nam u cilju sklapanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, dok su podaci kontakt osoba jednako tako potrebni u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.

 

8. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak : Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

 b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

 c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

 d) Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

 e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

 g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

 h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

 i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

 j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 

9. Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

10. Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama www.upravitelj.hr